For å få lov til å eie våpen må det leveres inn en våpensøknad som må godkjennes. Selve skjemaet finnes i fysisk form til politiet og finnes ikke digitalt da vi her snakker om flere ark med gjennomslag. Opplegget ble trolig oppfunnet av en lysredd byråkrat i middelalderen og i dag ville enhver 15-åring med respekt for seg selv kunne ordnet et bedre system for våpenkontroll for en femtilapp (og da med egen app).

Våpen er seriøse greier og rigid kontroll er viktig. I Kommunal – og moderniseringsdepartementets digitaliseringsrundskriv H-7/2014 som også gjelder politiet heter det at «Alle relevante søknader, skjemaer og rapporteringer med årlig innsendingsvolum over 3000 skal være åpne for digital utfylling og digital innsending innen 30. juni 2015.» 

I 2014 kom det inn over 60.000 søknader...

Hvem kan få tillatelse

For å få tillatelse til å ha våpen må du:

 • være 21 år for å ha pistol og revolver (uten adgang til å gi dispensasjon)
 • kunne dokumentere behov for skytevåpenet, for eksempel til jakt eller øvelses- og konkurranseskyting
 • ha tilfredsstillende skikkethet (vandel, edruelighet og pålitelighet)
 • minst 6 måneders aktivt medlemskap i en skyteklubb tilknyttet NSF eller tilsvarende.
 • ha behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen
 • Tilfredsstillende opplæring i sikkerhet og skyting.

Hvor mange våpen?

Her er det slik at Politidirektoratet har forstått våpenforskriften § 13 tredje ledd slik at det bare kan erverves ett våpen pr bruksområde under forutsetning av at vedkommende ikke har våpen fra tidligere som lovlig kan benyttes til samme bruksområde (program). Dette er i forskriften ytterligere presisert også der samme våpen lovlig kan benyttes til flere program innen flere forbund. Skyttere som holder et høyt aktivitetsnivå kan imidlertid erverve reservevåpen.

Følgende er definert som bruksområde:

 1. Finpistol: Omfatter øvelsene standard, silhuett, 25 m finpistol, hurtig fin og finfelt.
 2. Fripistol: Omfatter øvelsen fripistol.
 3. Grovpistol: Omfatter øvelsene 25 m grovpistol, hurtig grov og grovfelt.
 4. Revolver: Omfatter øvelsene revolverfelt og hurtigrevolver.
 5. Militær: Omfatter øvelsene militærfelt,hurtig militær og distiguised pistol og Semi Automatic Pistol i PPC.
 6. Magnum 1: Omfatter øvelsen magnum 1.
 7. Magnum 2: Omfatter øvelsen magnum 2.
 8. Spesialpistol: omfatter øvelsen spesialpistol.
 9. Spesialrevolver: omfatter øvelsene spesialrevolver, standard revolver og standard revolver 2,75" 5 skudd.
10. Revolver 1500 – omfatter øvelsen Revolver 1500 og Open i PPC
11. Pistol 1500 PPC – omfatter øvelsen Pistol 1500 og Open i PPC
12. Distinguised revolver 6" 

Nybegynneren Rekreasjonsskytteren Mosjonsskytteren Konkurranseskytteren
Er selv uten egne våpen og deltar i klubbens opplæringstilbud Skyter fra tid til annen, mest trening men deltar også sporadisk på stevner. Forholdsvis beskjeden aktivitet. Et høyere aktivitetsnivå. Deltar regelmessig i klubbens aktiviteter herunder deltakelse på klubbstevner, men deltar også fra tid til annen i åpne (approberte) stevner. Trener mye og er aktivt med i konkurranser i så vel i egen klubb som i åpne (approberte) stevner
Minst 2-3 ganger på banen pr mnd under opplæringsperioden før eget våpen kan erverves Minst 4 fremmøter pr år (organisert trening eller stevne) i pistolklubb (evt gruppe i pistolklubb) som er tilsluttet det forbund som har skyting med det aktuelle våpen på sitt program. Ved medlemskap i/tilslutning til flere forbund kreves det minst 4 fremmøter (organisert trening eller stevne) pr år pr forbund. Minst 2-3 ganger på banen pr mnd (sesongavhengig mht baneforhold) Minst 4 stevner pr år (tilstrekkelig med deltakelse i klubbens terminfestede klubbstevner) innenfor forbundets reglement. Trener minst 2-3 ganger på banen pr mnd, samt deltar på minst 10 stevner(starter) pr år hvorav minst halvparten åpne (approberte) stevner(starter). Åpne ikke-approberte stevner regnes som klubbstevne. Konkurransekravet gjelder for hvert enkelt bruksområde det skal erverves reserve- /tilleggsvåpen til . For skyttere tilsluttet NFPS gjelder følgende: Level I stevne teller som klubbstevne Level II stevne teller som 2 åpne stevner Level III - V stevner teller som 4 åpne stevner.
Har ikke eget våpen. Bruker klubbvåpen Skyttere som fyller vilkårene som rekreasjonsskytter kan erverve inntil 4 våpen til valgfrie bruksområder.

Kan erverve ett våpen til hvert bruksområde, uavhengig av om våpenet er tillatt brukt innenfor et annet bruksområde.

Gjelder de(t) forbund som vedkommende kan dokumentere tilknytning til og hvor vedkommende har oppfylt krav til fremmøte og stevneaktivitet.

Kan erverve og inneha tilleggs-/ reservevåpen innenfor hvert av de bruksområder som vedkommende kan dokumentere aktivitet som ovenfor nevnt. I skytterlag/-klubb som er tilsluttet et skytterforbund som har skyting med luftpistol på sitt program vil deltakelse i organisert trening med luftpistol

I skytterlag/-klubb som er tilsluttet et skytterforbund som har skyting med luftpistol på sitt program vil deltakelse i organisert trening med luftpistol Rundskriv 2009/009 Politiets behandling av våpensaker – à jour pr 04-10-2016 Side 27 av 64 godskrives som fremmøte på banen. Deltakelse i luftpistolstevner innenfor disse forbund vil også bli godskrevet som stevneaktivitet. Arbeid som tillitsvalgt innen klubb/forbund samt deltakelse i dugnadsarbeid vil også kunne regnes som fremmøte.

Kilde: Rundskriv 2009/009 Politiets behandling av våpensaker – à jour pr 04-10-2016

Se også nytt våpenkompendium  av 30.04.2019 

 

Søknadsskjemaet

Skjemaet for å søke om våpentillatelse kan ikke lastes ned på nett.

Du kan få søknadsskjemaet

 • ved å møte opp hos nærmeste politi, eller be om å få skjemaet tilsendt i posten
 • ved å møte opp hos en våpenforhandler
 • via skyteklubben
Fyll ut skjemaet og legg ved dokumentasjon

Skjemaet har altså 61 punker som stort sett må fylles ut (til politimesteren i "ditt distrikt" helt øverst er ikke nummerert)

1-12 er personlige opplysninger

13 Våpenart. Feks. Revolver
14 Kaliber. Feks .357 magnum
15-18 Om du har avtale om våpenkjøp allerede.

23-25 Aktivitetsnivå. Dokumenteres i tillegg opp og ned i mente.

28 En forutsetning for tillatelse
31 Som om ikke medlemskap i klubb tilsluttet godkjent skytterorganisasjon var nok...

29: Om du har registrert våpen fra tidligere...

32: Øvelsen/Programmet som våpenet skal brukes til. F.eks. Revolverfelt, Finpistol, Grovpistol etc.

34: Forskriften sier egentlig at du i tillegg skal dokumentere dette.

35: om du skulle ha dette

42-43: Politiets felter

44-59: Fylles ut ved kjøp (gitt at søknaden er innvilget)

Fyll ut søknadsskjemaet nøye. Dokumentasjonen du må legge ved søknaden er avhengig av behov og bruksområdet.

Alle søkere må legge ved:

 • kopi av legitimasjon, som førerkort, pass eller bankkort med bilde
 • bekreftelse på at du har FG-godkjent våpenskap, for eksempel kopi av kjøpskvitteringen for våpenskapet (som regel nok å fylle ut punktet i skjemaet)

Øvelses- og konkurranseskyting - legg ved:

 • dokumentasjon på at du er tilknyttet et skytterforbund, slik som kopi av medlemskort eller startkort
 • signert aktivitetsbekreftelse fra skytterklubbens eller skytterlagets ledelse
 • kopi av aktivitetslogg eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen

Øvelse eller konkurranse med halvautomatiske våpen - vedlegg:

 • Skal du bruke våpen til Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) må du legge ved bekreftelse fra klubben som viser at du er aktiv. (DSSN stiller krav om medlemskap i 24 måneder med et høyt aktivitetsnivå før de gir en slik bekreftelse).

Motta svar på søknaden

Du vil normalt få svar på søknaden eller informasjon om når denne behandles innen tre uker. Behandlingstiden kan variere etter hvilket politidistrikt som behandler søknaden din (fra kort til uendelig).

Hvis politiet godkjenner søknaden din, vil du få en faktura for behandlingsgebyr.

Betale gebyr for godkjenning

Du må betale et behandlingsgebyr til politiet hvis søknaden godkjennes. Betalingsinformasjon sendes i posten til din folkeregistrerte adresse.  

Pris for behandling av søknader (pr. 2018):

 • 1 130 kroner for førstegangssøknad om våpentillatelse
 • 565 kroner dersom du har våpentillatelse fra før
 • 282 kroner for søknad om tillatelse til registreringspliktig våpendel

MRK. Det lønner seg altså å søke om flere våpen i samme slengen enn å søke om et våpen pr. måned, men et skjema pr. våpen.

Motta godkjenning og kjøpe våpen

Når politiet har mottatt betalingen din, vil du motta den godkjente våpensøknaden fra politiet. Du trenger denne tillatelsen for å kunne kjøpe våpen.

Når du kjøper våpenet skal selgeren signere våpensøknaden. Gjenpartene i søkanden fordeles slik:

 • kjøper (du) beholder den blå gjenparten
 • selger beholder den gule gjenparten
 • hvit gjenpart sendes til politiet med nødvendig dokumentasjon for kjøpet

Sende gjenpart og motta våpentkort

Selgeren skal sende den hvite gjenparten i våpensøknaden til politiet, slik at politiet kan registrere riktige opplysninger i våpenregisteret.

Når politiet har registrert våpenet, får du tilsendt et våpenkort.

Frem til du mottar våpenkortet, gjelder den blå gjenparten fra søknadsskjemaet som et midlertidig våpenkort.

 

Hovedkilde: Politiet

 

3.8.5 Tilbakekall grunnet manglende behov

Etter bestemmelsen i våpenloven § 10 annet ledd kan et våpenkort tilbakekalles hvis innehaveren ikke lenger har behov eller annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.

Bestemmelsen gir hjemmel til å tilbakekalle våpenkortet blant annet når våpeneier etter en periode ikke lenger har behov for våpenet. Som eksempel på dette kan nevnes hvor det er gitt tillatelse til å erverve rifle til beskyttelse mot isbjørn, men hvor behovet senere bortfaller, eller erverv til konkurranseskyting hvor vedkommende etter en kortere tid legger aktiviteten på hyllen. Det bør undersøkes om våpeneiere som har ervervet pistoler eller revolvere på grunnlag av medlemskap i skytterlag/klubb, har opprettholdt medlemskapet. Det understrekes at det spesielt er eiere av pistoler og revolvere som politiet i første rekke bør føre en spesiell kontroll med.

Vedrørende kravet om dokumentasjon til fortsatt medlemskap, ønsker direktoratet at politiet først og fremst følger opp personer som for første gang erverver pistol eller revolver etter 6 måneders aktivt medlemskap i pistolklubb. Dersom slike, uten særskilt grunn, blir passive ganske umiddelbart etter at våpenet er ervervet, bør våpenkortet vurderes tilbakekalt.

Kilde: Rundskriv 2009/009 Politiets behandling av våpensaker – à jour pr 04-10-2016

 Tilslutt: Alt vedrørende våpenkort skal føres i et sentralt arkiv.